دوشنبه 25 تیر 1403   21:39:47

تفاهم نامه های آموزشی

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مهارت افزای تدبیر شماره 02/65/11911  مورخ 1402/07/01
دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی شماره 02/65/11924  مورخ1402/08/07
دانشگاه علمی کاربردی شماره 1402/18154/م  مورخ 1402/06/07
آموزشگاه فنی و حرفه ای فضیلت نوین شماره 02/65/11946 مورخ1402/08/22
اندیشکده عصر هوشمندی 02/340 مورخ 1402/11/09
مرکز آموزش و تحقیق کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی 02/341 مورخ 1402/11/09
موسسه باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو ایران 02/339 مورخ 1402/11/09
اندیشکده راهبردی فناوری های مالی و اقتصادی 02/338 مورخ 1402/11/09